Tomasz Wróblewski
iOS Mobile Application Developer
ios@tomaszwroblewski.pl

PHP Programmer, TYPO3 Developer
mail@tomaszwroblewski.pl